Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gyfres radio newydd sydd yn rhoi cyfle i’r gynulleidfa dreulio amser gydag unigolion sy’n gweithio i’r heddlu. Yn y gyfres, byddwn yn hyfforddi gyda’r heddlu arfog, yn y llys mewn achos o lofruddiaeth gyda aelod o’r CID, ac yn y bennod gyntaf, yn treulio’r noson yn y ddalfa yng Nghaernarfon.

Sarjant Rhys Gough sy’n ein tywys o gwmpas y ddalfa wrth iddo dderbyn a rhyddhau carcharorion ar nos Wener brysyr.

Heddlu Gogledd Cymru – 12.30 Dydd Llun 11/2/2019 ar Radio Cymru.

Galw Nain Nain Nain i ddod o hyd i’r partner perffaith

Dychmygwch fynd ar ddêt gyda’ch Nain yn gwmni i chi! Dyna fydd yn digwydd mewn rhaglen ddêtio newydd go anarferol a gynhyrchwyd gan Antena ar gyfer S4C.

Ym mhob rhaglen bydd un person sy’n chwilio am gymar yn mynd i fwyty rhamantus lle mae Nain yn rhan o’r dêt. Byddan nhw’n cael pryd tri chwrs a thri dêt. Bydd Nain y tu allan ond bydd yn gallu gweld a chlywed bob dim, ac yn gallu cynnig gair o gyngor yng nghlust ei ŵyr neu wyres. Ond pa ddêt fydd yn creu argraff dda? Ar ddiwedd y noson, bydd yn rhaid i Nain ddewis un o’r tri, iddyn nhw gael mynd ar ail ddêt (a’r tro hwn heb Nain)!

Galw Nain Nain Nain, yn cychwyn nos Wener, 23 Mawrth, am 9.30.

Swydd: Cynorthwy-ydd Cyllid / Cofnodi materion ariannol

Oherwydd ymddeoliad, mae swydd ar gael mewn cwmni cynhyrchu yng Nghaernarfon. Mae ANTENA yn chwilio am Gynorthwywr Cyllid / Person i gofnodi materion ariannol.. Mae hon yn swydd llawn amser a pharhaol. Oriau gwaith fydd Llun i Gwener 9 – 5 gydag 1 awr i ginio. Mae modd bod yn hyblyg.

Cyflog : Rhwng £17,000 a £22,000 yn ddibynnol ar gymhwysterau a phrofiad.

Cyfrifoldebau.

Gofalu am gostau’r gwahanol adrannau a pharatoi taliadau perthnasol.

Cofnodi yn y Llyfr Pryniant.

Talu costau.

Rheoli taliadau arian parod.

Creu anfonebau / prosesu taliadau.

Cadw llyfr cyfrifon safonol

Cofnodi trosglwyddiadau

Rheoli taliadau i’r banc.

T.A.W.

Cyflogau

Mi fydd yr ymgeisydd llwyddiannus :-

Wedi arfer gweithio efo sustemau cyfrifon, ac wedi arfer gweithio efo SAGE 50, Microsoft Outlook, Excel a Word.

Yn meddu ar brofiad o weithio gyda chyfrifon / cyllid.

Yn hunanysgogol, yn drefnus ac yn effeithiol ac yn hoff o fanylder a chywirdeb.

Yn medddu ar sgiliau cyfathrebu da.

Y swydd o bosib yn gweddu i berson â chymhwysterau AAT neu gyfartal neu person gydd profiad cymwys.

Am ffurflen gais cysylltwch â:

Gill Bowen, Antena, Cibyn, Caernarfon, Gwynedd LL55 2BD

e.bost: swyddi@antena.co.uk

Dyddiad cau 8/6/2017

Swydd: Ymchwilydd/Gohebydd

Mae Y Selar ac Antena yn chwilio am Ymchwilydd/Gohebydd.

Bydd y gwaith yn cynnwys:

  • Casglu gwybodaeth am gigs a newyddion cerddoriaeth gyfoes amrywiol
  • Pecynnu’r wybodaeth/newyddion ar gyfer gwahanol gyfryngau a chleientiaid
  • Ysgrifennu erthyglau, a chyfrannu at syniadau ar gyfer cynnwys aml-gyfrwng
  • Ymchwilio ar gyfer cynyrchiadau amgen a chyffrous
  • Cydlynu cynyrchiadau a phrosiectau Y Selar ac Antena

Dyma gyfle cyffrous ar gyfer unigolyn brwdfrydig sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth a diwylliant gyfoes ac amgen.

Swydd Lawn Amser

Lleoliad: Swyddfa Antena yng Nghaernarfon
Cyflog: I’w drafod
Dyddiad Cau: Ebrill 19eg 2017

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Gill Bowen: gill@antena.co.uk / 01286 662200

Ochr 1: Gwobrau’r Selar

Rhaglen yn dangos uchafbwyntiau un o brif ddigwyddiadau cerddorol Cymru, Noson Wobrwyo’r Selar.  Cawn weld perfformiadau gan Cowbois Rhos Botwnnog, Candelas, HMS Morris a mwy o fandiau poblogaidd o Neuadd Undeb Myfyrwyr Aberystwyth.  Bydd cyfle hefyd i fwrw golwg ar y rhestrau byr a thrafod enillwyr yr holl gategorïau eleni.

Ochr 1: Gwobrau’r Selar, 21:00 Nos Sadwrn, 25/2/2017 ar S4C.

Gwyliwch eto yma.

Mwy o fideos o’r noson ar Facebook a YouTube Ochr 1.

Swydd Newydd: Person Camera

Mae Antena yn chwilio am berson camera hyblyg i weithio ar wahanol fathau o eitemau a rhaglenni.  Mi fydd disgwyl i’r person weithio gydag amrywiaeth o offer ar draws nifer o blatfformau gwahanol.  Mae’r gallu i olygu hefyd yn fanteisiol.

E-bostiwch am ffurflen gais.

Cyflog i’w drafod

Dyddiad Cau: 21/02/2017